Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 16 trang 93 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập...

Bài 16 trang 93 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Một số sách nếu xếp thành từng bộ 12 quyển, 15 quyển hoặc 20 quyển đều vừa đủ bó....

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Số học – Bài 16 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Một số sách nếu xếp thành từng bộ 12 quyển, 15 quyển hoặc 20 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó, biết rằng số sách trong khoảng từ 400 đến 450 quyển.

Một số sách nếu xếp thành từng bộ 12 quyển, 15 quyển hoặc 20 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó, biết rằng số sách trong khoảng từ 400 đến 450 quyển.

Gọi số sách đó có là x (quyển)

(Điều kiện \(x \in N^*\) , x trong khoảng từ 400 đến 450)

Theo đầu bài, ta có x chia hết cho 12, cho 15, cho 20. Do đó \(x \in BC(12;15;20)\)

12 = 22.3; 15 = 3.5; 20 = 22.5;

Quảng cáo

BCNN(12; 15; 20) = 22.3.5 = 60

Do đó \(BC(12; 15; 20) = B(60) \)\(\,= \left\{{0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; 420; 480;…}\right\}\)

Nên \(x \in {\rm{\{ }}0;60;120;…;360;420;480;…{\rm{\} }}\)

Mà x trong khoảng từ 400 đến 450 nên \(x = 420\)

Vậy số sách đó có 420 quyển.Chia sẻ