Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 8 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia 8 thì được 12. Đề làm...

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Số học – Bài 8 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia 8 thì được 12. Đề làm bài toán này ta có thể viết rồi tìm x, ta được x = 99.

Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia 8 thì được 12. Đề làm bài toán này ta có thể viết \(\left( {x – 3} \right):8 = 12\) rồi tìm x, ta được x = 99.

Bằng cách làm như trên, hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8, sau đó chia cho 4 thì được 7.

Theo đề bài, ta có:

\((x.3 – 8) : 4 = 7\)

\(3x – 8 = 7.4\)

Quảng cáo

\(3x – 8 = 28\)

\(3x = 28+ 8\)

\(3x = 36\)

\(x = 36 : 3\)  

\(x = 12\)Chia sẻ