Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 3 trang 71 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 3 trang 71 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không ?...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 3 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không ?

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không ?

a) 236 + 380

b) 475 – 320

c) 1 . 2 . 3 . 4 . 6 + 52

d) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 – 70.

a) Ta có 236 ⁝ 2; 380 ⁝ 2. Do đó \((236 + 380) ⁝ 2\)

Quảng cáo

Ta có 236 không chia hết cho 5; 380 ⁝ 5. Do đó (236 + 380) không chia hết cho 5

b) Ta có 475 không chia hết cho 2; 320 ⁝ 2. Do đó (475 – 320) không chia hết cho 2

Ta có 475 ⁝ 5; 320 ⁝ 5. Do đó \((475 – 320) ⁝ 5\)

c) Ta có 1.2.3.4.6 ⁝ 2; 52 ⁝ 2. Do đó (1.2.3.4.6 + 52) ⁝ 2

Ta có 1.2.3.4.6 không chia hết cho 5; 52 không chia hết cho 5. Do đó \((1.2.3.4.6 + 52)\) không chia hết cho 5

d) Ta có 1.2.3.4.5.6 ⁝ 2; 70 ⁝ 2. Do đó (1.2.3.4.5.6 – 70) ⁝ 2

Ta có 1.2.3.4.5.6 ⁝ 5; 70 ⁝ 5. Do đó (1.2.3.4.5.6 – 70) ⁝ 5Chia sẻ