Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 71 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 4 trang 71 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Cho các số 3654 ; 5342 ; 2515 ; 6570 ; 1428....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 4 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho các số : 3654 ; 5342 ; 2515 ; 6570 ; 1428.

Cho các số : 3654 ; 5342 ; 2515 ; 6570 ; 1428.

a) Viết tập hợp A các số chia hết cho 3 trong các số trên.

b) Viết tập hợp B các số chia hết cho 9 trong các số trên.

c) Dùng kí hiệu \( \subset \) để thể hiện mối quan hệ giữa hai tập hợp A và B.

Quảng cáo

a) A = {3654; 6570; 1428}

b) B = {3654; 6570}

c) B ⸦ AChia sẻ