Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 71 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập...

Bài 5 trang 71 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không ? Có chia hết cho 9 không ?...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 5 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không ? Có chia hết cho 9 không ?

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không ? Có chia hết cho 9 không ?

a) 549 – 312

b) 1521 + 423

c) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 + 45.

a) Ta có: 5 + 4 + 9 = 18 ⁝ 3 và 18 ⁝ 9. Do đó 549 ⁝ 3 và 549 ⁝ 9

3 + 2 + 1 = 6 ⁝ 3 và 6 không chia hết cho 9. Do đó 312 ⁝ 3 và 312 không chia hết cho 9

Quảng cáo

Do đó (549 – 312) ⁝ 3 và (549 – 312) không chia hết cho 9

b) Ta có 1 + 5 + 2 + 1 = 9 ⁝ 3 và 9 ⁝ 9. Do đó 1521 ⁝ 3 và 1521 ⁝ 9

Ta có 4 + 2 + 3 = 9 ⁝ 3 và 9 ⁝ 9. Do đó \(423 ⁝ 3\) và 423 ⁝ 9

Do đó: (1521 + 423) ⁝ 3 và (1521 + 423) ⁝ 9

c) Ta có 1.2.3.4.5.6 ⁝ 9 và 45 ⁝ 9

Do đó: (1.2.3.4.5.6 + 45) ⁝ 3 và \((1.2.3.4.5.6 + 45) ⁝ 9\)Chia sẻ