Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 9 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 9 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Quảng cáo

Gọi số tự nhiên cần tìm là \(\overline {aa} (a \in N;1 \le a \le 9)\) . Ta có: \(\overline {aa} \; \vdots\; 2 \Rightarrow a \in {\rm{\{ }}2;4;6;8\} \)

Mà \(\overline {aa} \) chia cho 5 dư 3 nên a = 8. Vậy số cần tìm là 88Chia sẻ