Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 4 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tổng các chữ số của mỗi số dưới đây khi chia cho 3 thì số dư là bao nhiêu ?...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 4 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Tổng các chữ số của mỗi số dưới đây khi chia cho 3 thì số dư là bao nhiêu ?

Đề bài

Tổng các chữ số của mỗi số dưới đây khi chia cho 3 thì số dư là bao nhiêu ?

376 ;               470 ;              3821.

Tìm số dư khi chia mỗi số ấy cho 3. Em có nhận xét gì ?

Lời giải chi tiết

Số 376 có tổng các chữ số bằng: \(3 + 7 + 6 = 16,\) 16 chia cho 3 dư 1

\(376 : 3 = 125\) (dư 1). Nên số 376 chia cho 3 dư 1

Quảng cáo

Số 470 có tổng các chữ số bằng: \(4 + 7 + 0 = 11,\) 11 chia cho 3 dư 2

\(470 : 3 = 156\) (dư 2). Nên 470 chia cho 3 dư 2

Số 3821 có tổng các chữ số bằng: \(3 + 8 + 2 + 1 = 14,\) 14 chia cho 3 dư 2

\(3821 : 3 = 1273\) (dư 2). Nên số 3821 chia cho 3 dư 2

* Nhận xét: Một số có tổng các chữ số chia cho 3 dư bao nhiêu thì số đó chia cho 3 cũng dư bấy nhiêu.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...