Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 72 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập...

Bài 2 trang 72 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Điền dấu “X” và ô thích hợp trong các câu sau...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 2 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Điền dấu “X” và ô thích hợp trong các câu sau :

Điền dấu “X” và ô thích hợp trong các câu sau :

Câu

Đúng

Sai

a) Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6.

 

 

b) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6.

 

 

c) Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 và một trong hai số đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5.

 

 

d) Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số đó chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7.

 

 

 

Quảng cáo

Câu

Đúng

Sai

a) Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6.

×

 

b) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6.

 

×

c) Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 và một trong hai số đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5.

×

 

d) Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số đó chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7.

×

 Chia sẻ