Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Khi chia số tự nhiên a cho 24, ta được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2 không ? Có chia...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 6 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Khi chia số tự nhiên a cho 24, ta được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2 không ? Có chia hết cho 4 không ?

Khi chia số tự nhiên a cho 24, ta được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2 không ? Có chia hết cho 4 không ?

Gọi thương của phép chia là q (\(q \in N^*\)). Ta có: a = 24q + 10

Quảng cáo

24q ⁝ 2; 10 ⁝ 2 => (24q + 10) ⁝ 2, vậy a ⁝ 2

24q ⁝ 4; 10 không chia hết cho 4 \(=> (24q + 10)\) không chia hết cho 4, vậy a không chia hết cho 4Chia sẻ