Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 72 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 1 trang 72 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Cho các số 356 ; 495 ; 4158 ; 5620 ; 328 ; 7856 ; 5394 ; 6915 ; 19710. Trong các số đó...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 1 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho các số : 356 ; 495 ; 4158 ; 5620 ; 328 ; 7856 ; 5394 ; 6915 ; 19710. Trong các số đó :

Cho các số : 356 ; 495 ; 4158 ; 5620 ; 328 ; 7856 ; 5394 ; 6915 ; 19710. Trong các số đó :

a) Những số nào chia hết cho 2 ?

b) Những số nào chia hết cho 3 ?

c) Những số nào chia hết cho 5 ?

d) Những số nào chia hết cho 9 ?

e) Những số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?

g) Những số nào chia hết cho cả 3 và 5 ?

h) Những số nào chia hết cho cả 5 và 9 ?

i) Những số nào chia hết cho cả 2, 3 , 5 và 9 ?

Quảng cáo

a) Số chia hết cho 2 là: 356; 4158; 5620; 328; 7856; 5394; 19710

b) Số chia hết cho 3 là: 495; 4158; 5394; 6915; 19710

c) Số chia hết cho 5 là: 495; 5620; 6915; 19710

d) Số chia hết cho 9 là: 495; 4158; 19710

g) Số chia hết cho cả 3 và 5 là: 495; 6915; 19710

h) Số chia hết cho cả 5 và 9 là: 495; 19710

i) Số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là: 19710



Chia sẻ