Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 72 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 5 trang 72 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Tổng các chữ số của mỗi số dưới đây khi chia cho 9 thì số dư là bao nhiêu ?...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 7 : Tính chất chia hết – Bài 5 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tổng các chữ số của mỗi số dưới đây khi chia cho 9 thì số dư là bao nhiêu ?

Tổng các chữ số của mỗi số dưới đây khi chia cho 9 thì số dư là bao nhiêu ?

      392 ;                1878 ;             2973.

Tìm số dư khi chia mỗi số ấy cho 9. Em có nhận xét gì ?

Số 392 có tổng các chữ số bằng: \(3 + 9 + 2 = 14\) và 14 chia cho 9 dư 5

392 : 9 = 43 (dư 5). Nên số 392 chia cho 9 dư 5

Quảng cáo

Số 1878 có tổng các chữ số bằng: \(1 + 8 + 7 + 8 = 24\) và 24 chia cho 9 dư 6

1878 : 9 = 208 (dư 6). Nên số 1878 chia cho 9 dư 6

Số 2973 có tổng các chữ số bằng: \(2 + 9 + 7 + 3 = 21\) và 21 chia cho 9 dư 3

2973 : 9 = 330 (dư 3). Nên số 2973 chia cho 9 dư 3

* Nhận xét: Một số có tổng các chữ số chia cho 9 dư bao nhiêu thì số đó chia cho 9 cũng dư bấy nhiêu.Chia sẻ