Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 4 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Một lớp học có 28 nam và 24 nữ được chia thành các tổ sao cho mỗi tổ số nam và nữ đều...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 4 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Một lớp học có 28 nam và 24 nữ được chia thành các tổ sao cho mỗi tổ số nam và nữ đều nhau. Có bao nhiêu cách chia tổ như vậy ? Cách chia nào để mỗi tổ có số học sinh ít nhất ?

Một lớp học có 28 nam và 24 nữ được chia thành các tổ sao cho mỗi tổ số nam và nữ đều nhau. Có bao nhiêu cách chia tổ như vậy ? Cách chia nào để mỗi tổ có số học sinh ít nhất ?

Để có thể chia đều 28 nam và 24 nữ vào các tổ thì số tổ phải là ước chung của 28 và 24 và phải khác 1.

Ta có 28 = 22.7; 24 = 23.3

Do đó ƯCLN(28; 24) = 22 = 4

Quảng cáo

\( \Rightarrow \) ƯC(28; 24) = {1; 2; 4}

Mà số tổ lớn hơn 1 nên có hai cách chia là 2 tổ; 4 tổ

Số học sinh ít nhất ở mỗi tổ \(\Rightarrow \) Số tổ phải nhiều nhất.

Do đó cách chia 4 tổ sẽ có số học sinh ít nhất.Chia sẻ