Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 8 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 8 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau :

Đề bài

Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau :

\(\eqalign{  & a)\;A = \left\{ {a \in {\rm Z}\left| { – 4 < a <  – 1} \right.} \right\}  \cr  & b)\;B = \left\{ {b \in {\rm Z}\left| { – 2 < b < 3} \right.} \right\}  \cr  & c)\;C = \left\{ {c \in {\rm Z}\left| { – 3 < c < 0} \right.} \right\}  \cr  & d)\;D = \left\{ {d \in {\rm Z}\left| { – 1 < d < 6} \right.} \right\}. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(A = \{-3; -2\}\)                       

Quảng cáo

b) \(B = \{-1; 0; 1; 2\}\)     

c) \(C = \{-2; -1\}\)              

d) \(D = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...