Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 81 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 8 trang 81 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1,Tích của ba số lẻ liên tiếp bằng 105. Hãy tìm ba số đó....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 8 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập a) Tích của ba số lẻ liên tiếp bằng 105. Hãy tìm ba số đó.

a) Tích của ba số lẻ liên tiếp bằng 105. Hãy tìm ba số đó.

b) Tích của ba số tự nhiên liên tiếp bằng 210. Hãy tìm ba số đó.

c) Tìm số nguyên tố nhỏ nhất để tổng \({3^{11}} + {5^{13}}\) chia hết cho số nguyên tố đó.

a) Phân tích số 105 ra thừa số nguyên tố ta có 105 = 3.5.7

Vậy ba số lẻ liên tiếp có tích bằng 105 là: 3; 5 và 7

b) Phân tích số 210 ra thừa số nguyên tố

Quảng cáo

Ta có \(210 = 2.3.5.7 = (2.3).5.7 = 6.5.7 = 5.6.7\)

Vậy ba số liên tiếp có tích bằng 210 là 5; 6 và 7

c) Các số 311 và 513 là các số lẻ, nên

311 + 513 là số chẵn. Do đó (311 + 513) ⁝ 2

Vậy số nguyên tố nhỏ nhất để tổng

311 + 513 chia hết cho số nguyên tố đó là 2Chia sẻ