Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 7 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 7 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Bỏ dấu ngoặc rồi tính...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 7 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Bỏ dấu ngoặc rồi tính :

Đề bài

Bỏ dấu ngoặc rồi tính :

\(\eqalign{  & a)\;\left( {4 + 32 + 6} \right) + \left( {10 – 36 – 6} \right)  \cr  & b)\;\left( {77 + 22 – 65} \right) – \left( {67 + 12 – 75} \right)  \cr  & c) – \left( { – 21 + 43 + 7} \right) – \left( {11 – 53 – 17} \right). \cr} \)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( {4 + 32 + 6} \right) + \left( {10 – 36 – 6} \right) \cr&= 4 + 32 + 6 + 10 – 36 – 6  \cr  &  = (4 + 32 – 36) + 10 + (6 – 6) \cr&= (36 – 36) + 10 + 0 \cr&= 0 + 19 = 10  \cr  & b)\left( {77 + 22 – 65} \right) – \left( {67 + 12 – 75} \right) \cr&= 77 + 22 – 65 – 67 – 12 + 75  \cr  &  = (77 – 67) + (22 – 12) + (75 – 65) \cr&= 10 + 10 + 10 = 30  \cr  & c) – \left( { – 21 + 43 + 7} \right) – \left( {11 – 53 – 17} \right) \cr&= 21 – 43 – 7 – 11 + 53 + 17  \cr  &  = (21 – 11) + (53 – 43) + (17 – 7) \cr&= 10 + 10 + 10 = 30 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...