Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 7 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 7 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Quan sát trục số trong hình 8, tìm khoảng cách từ mỗi điểm 1, -1, -2, 2, -3, 3, -6, 6...

Chia sẻ
3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hoạt động 7 trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Quan sát trục số trong hình 8, tìm khoảng cách từ mỗi điểm : 1, -1, -2, 2, -3, 3, -6, 6 đến điểm 0.

Đề bài

Quan sát trục số trong hình 8, tìm khoảng cách từ mỗi điểm : 1, -1, -2, 2, -3, 3, -6, 6 đến điểm 0.

Lời giải chi tiết

Khoảng cách từ điểm 1 đến điểm 0 là 1

Khoảng cách từ điểm -1 đến điểm 0 là 1

Khoảng cách từ điểm -2 đến điểm 0 là 2

Khoảng cách từ điểm 2 đến điểm 0 là 2

Khoảng cách từ điểm -3 đến điểm 0 là 3

Khoảng cách từ điểm 3 đến điểm 0 là 3

Khoảng cách từ điểm -6 đến điểm 0 là 6

Khoảng cách từ điểm 6 đến điểm 0 là 6