Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Gọi a, b, c, d, e là các số nguyên, cho biết...

Chia sẻ
3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Thử tài bạn trang 104 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Gọi a, b, c, d, e là các số nguyên, cho biết :

Đề bài

Gọi a, b, c, d, e là các số nguyên, cho biết :

a > 2 ;            b < -7 ;           -1 < c < 1;

d > -3 ;                 e < 3.

Hỏi trong các số nguyên nói trên số nào dương, số nào âm và số nào bằng 0?

Lời giải chi tiết

a > 2 nên a là số nguyên dương;

b < -7 nên b là số nguyên âm;

-1 < c < 1 nên c = 0;

d > -3 nên chưa biết được d là số nguyên dương hay số nguyên âm hay bằng 0;

e < 3 nên chưa biết được e là số nguyên dương hay số nguyên âm hay bằng 0;

Kết luận: a là số nguyên dương, b là số nguyên âm, c = 0