Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 104 (2) Tài liệu dạy học Toán lớp...

Thử tài bạn trang 104 (2) Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau...

Chia sẻ
3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Thử tài bạn trang 104 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau : \( – 10,10, – 250,2,\left| { – 5} \right|.\)

Quảng cáo

\(\left| { – 10} \right| = 10\), \(\left| {10} \right| = 10\), \(\left| { – 250} \right| = 250\), \(\left| 2 \right| = 2, \left| { – 5} \right| = 5\)Chia sẻ