Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 4 trang 50 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 4 trang 50 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Thực hiện thí nghiệm và phân tích. Từ đó, hãy cho biết cường độ lực đàn hồi...

Hoạt động 4 trang 50 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Do đó: khi độ biến dạng của lò xo tăng lên thì lực đàn hồi của lò xo cũng tăng lên.. Bài: Chủ đề 9: Lực đàn hồi

Quảng cáo

Thực hiện thí nghiệm và phân tích. Từ đó, hãy cho biết cường độ lực đàn hồi của lò xo phụ thuộc như thế nào vào độ biến dạng của nó.

Nhận xét: Khi trọng lượng của quả nặng tăng lên thì độ biến dạng của lò xo tăng lên. Cường độ lực đàn hồi của lò xo lại bằng trọng lượng cùa quả nặng.

Do đó: khi độ biến dạng của lò xo tăng lên thì lực đàn hồi của lò xo cũng tăng lên.