Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 7 trang 122 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 7 trang 122 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi sáp được đun nóng và vẫn còn ở thể rắn, nhiệt độ của sáp thay đổi như...

Hoạt động 7 trang 122 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Tới nhiệt độ 500C thì sáp bắt đầu nóng chảy. Trong suốt thời gian nóng chảy, sáp tổn tại ở cả thể rắn và thể. Bài: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Dựa vào bảng kết quả và đường biểu diễn đảx vẽ được, hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Khi sáp được đun nóng và vẫn còn ở thể rắn, nhiệt độ của sáp thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn thử phút 0 đến phút thứ 4 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Quảng cáo

– Tới nhiệt độ nào thì sáp bắt đầu nóng chảy? Trong suốt thời gian nóng chảy, sáp tồn tại ở những thể nào, nhiệt độ của sáp có thay đổi không? Đường biểu diễn từ phút thứ 4 đến phút thứ 9 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

– Khi sáp đã nóng chảy hết và tiếp tục được đun nóng, nhiệt độ của nó thay đổi thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút thứ 10 đên phút thứ 11 là đoạn thẳng nẳm nghiêng hay nằm ngang?

– Khi sáp được đun nóng nhưng vẫn ở thể rắn thì nhiệt độ của sáp tăng dần. Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 4 là đoạn nằm nghiêng.

– Tới nhiệt độ 500C thì sáp bắt đầu nóng chảy. Trong suốt thời gian nóng chảy, sáp tổn tại ở cả thể rắn và thể lỏng, nhiệt độ của sáp không thay đổi. Đường biểu diễn từ phút thứ 5 đến phút thứ 9 là đoạn nằm ngang.

– Khi sáp đã nóng chảy hết và tiếp tục đun nóng, nhiệt độ của nó lại tăng theo thời gian. Đường biểu diễn từ phút thứ 10 đến phút thứ 11 là đoạn nằm nghiêng.