Trang chủ Lớp 7 Tiếng Anh lớp 7 Global Success Getting started Unit 9 Festivals around the world trang 92, 93 Tiếng...

Getting started Unit 9 Festivals around the world trang 92, 93 Tiếng Anh 7 Global success...

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 92, 93 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức: Unit 9 Festivals around the world (Global success)

Getting started

A Tulip Festival

1. Listen and read.

 (Nghe và đọc.)

Mark and Trang: Good afternoon, Ms Hoa.

Ms Hoa: Oh, hi. Come in.

Trang: Wow! This is a nice cozy room, Ms Hoa. I like the photos on the wall. I can see you among all those tulips. Where did you take the photos?

Ms Hoa: I took them at the Tulip Festival in Australia last September.

Mark: Really? I went to a tulip festival two years ago but it was in the Netherlands. It was the Dutch Tulip Festival.

Trang: What did you do at the festival, Ms Hoa?

Ms Hoa: I watched Dutch folk dances. The dancers wore traditional costumes. I also got a chance to try some delicious Dutch food and drinks. What about you, Mark?

Mark: I watched folk dances too, but there wasn’t any food or drinks. I also saw beautiful tulip floats at a parade.

Trang: Do they hold the festival every year in Australia?

Ms Hoa: Yes, they do.

Bản dịch:

Mark và Trang: Chào buổi chiều, cô Hoa.

Ms Hoa: Ồ, xin chào. Mời vào.

Trang: Chà! Căn phòng thật đẹp và ấm cúng, cô Hoa. Cháu thích những bức ảnh trên tường. Cháu có thể nhìn thấy cô trong số tất cả những bông hoa tulip đó. Cô đã chụp những bức ảnh ở đâu vậy ạ?

Ms Hoa: Cô đã chụp chúng tại Lễ hội hoa Tulip ở Úc vào tháng 9 năm ngoái.

Mark: Thật không ạ? Cháu đã đến một lễ hội hoa tulip hai năm trước nhưng đó là ở Hà Lan. Đó là Lễ hội hoa Tulip của Hà Lan.

Trang: Cô đã làm gì ở lễ hội vậy ạ?

Ms Hoa: Cô đã xem các điệu múa truyền thống của Hà Lan. Các vũ công mặc trang phục truyền thống. Cô cũng có cơ hội thử một số món ăn và đồ uống ngon của Hà Lan. Còn cháu thì sao, Mark?

Mark: Cháu cũng đã xem các điệu múa dân gian nhưng không có đồ ăn thức uống. Cháu cũng nhìn thấy những xe hoa tulip xinh đẹp tại một cuộc diễu hành.

Trang: Họ có tổ chức lễ hội hàng năm ở Úc không?

Ms Hoa: Có chứ.

2. Read the conversation again. Who did the following activities? Tick (✓) the correct column. Sometimes you need to tick both.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Ai đã thực hiện các việc dưới đây? Đánh dấu (✓) vào cột phù hợp. Đôi khi bạn cần đánh dấu vào cả hai cột.)

Ms Hoa

Mark

1. went to the Tulip Festival in Australia

2. went to the Tulip Festival in the Netherlands.

3. tried Dutch food and drinks

4. watched traditional Dutch dancing

5. saw tulip floats

Ms Hoa

Mark

1. went to the Tulip Festival in Australia (đã đến Lễ hội hoa Tulip ở Úc)

2. went to the Tulip Festival in the Netherlands (đã đến Lễ hội hoa Tulip ở Hà Lan)

3. tried Dutch food and drinks (đã thử đồ ăn và thức uống của Hà Lan)

4. watched traditional Dutch dancing (xem khiêu vũ truyền thống của Hà Lan)

5. saw tulip floats (thấy xe hoa tulip)

3. Write a word or phrase from the box under each picture.

(Viết một từ hoặc cụm từ trong hộp dưới mỗi bức tranh thích hợp.)

costumes                      fireworks display

feast                              parade

Quảng cáo

float                              folk dance

1. parade

2. costumes

3. feast

4. float

5. fireworks display

6. folk dance

4. Fill in each blank with a word or phrase from 3. You may have to change the form of the word or phrase.

(Điền vào mỗi chỗ trống một từ hoặc cụm từ trong bài tập 3. Bạn có thể phải thay đổi dạng của từ hoặc cụm từ.)

1. The dancers performed _______ at the Tulip Festival.

2. On New Year’s Eve, we went to Hoan Kiem Lake to watch the _______.

3. For Tet, we usually prepare a _______ with special food.

4. People hold flower _______ in several countries to welcome the new season.

5. The _______ carried the dancers in special _______.

1. folk dance

2.fireworks display

3. feast

4. parades

5. float / customes

1. The dancers performed folk dance at the Tulip Festival.

 (Các vũ công biểu diễn điệu múa truyền thống tại Lễ hội hoa Tulip.)

2. On New Year’s Eve, we went to Hoan Kiem Lake to watch the fireworks display.

(Đêm giao thừa, chúng mình ra hồ Hoàn Kiếm xem bắn pháo hoa.)

3. For Tet, we usually prepare a feast with special food.

 (Vào ngày Tết, chúng mình thường chuẩn bị một bữa tiệc với những món ăn đặc biệt.)

4. People hold flower parades in several countries to welcome the new season.

 (Mọi người tổ chức diễu hành hoa ở một số quốc gia để chào đón một mùa mới.)

5. The float carried the dancers in special costumes.

(Xe diễu hành chở các vũ công trong trang phục lễ hội.)

5. QUIZ What festival is it? 

Match each description with a festival. 

(Ghép mỗi mô tả với một lễ hội.)

1. At this festival, people eat moon cakes.

a. La Tomatina

2. At this festival, people throw tomatoes.

b. Cheese rolling

3. People eat banh chung at this festival.

c. Christmas

4. People decorate pine trees and give each other gifts.

d. Tet

5. People chase after a wheel of cheese.

e. Mid-Autumn Festival

1. e 2. a 3. d 4. c 5. b

Hướng dẫn dịch:

1. Vào lễ hội này, mọi người ăn bánh trung thu. – Lễ hội trung thu.

2. Tại lễ hội này, mọi người ném cà chua. – Lễ hội La Tomatina.

3. Mọi người ăn bánh chưng ở lễ hội này. – Tết.

4. Mọi người trang trí cây thông và tặng quà cho nhau. – Giáng sinh.

5. Mọi người đuổi theo một bánh xe pho mát. – Lễ hội lăn phô mai.