Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho x < y. Chứng tỏ:...

Bài tập – Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình – Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Cho x < y. Chứng tỏ:

Cho \(x < y.\) Chứng tỏ:

a) \(5x – 4 < 5x – 4\)

Quảng cáo

b) \(-2x + 3 > -2y + 1\)

a) Vì \(x < y\) và \(5 > 0\) nên \(5x < 5y \Rightarrow 5x – 4 < 5y – 4\)

b) Vì \(x < y\) và \(-2 < 0\) nên \( – 2x >  – 2y \Rightarrow  – 2x + 3 >  – 2y + 3\)

Mà \( – 2y + 3 >  – 2y + 1 \)\(\,\Rightarrow  – 2x + 3 >  – 2y + 1\)