Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 2 trang 32 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Bài tập 2 trang 32 Dạy & học Toán 8 tập 2: Một người mua 16 con vừa gà vừa và thỏ. Cả gà và thỏ có 44 chân. Hỏi người ấy mua bao nhiêu...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Bài tập 2 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Một người mua 16 con vừa gà vừa và thỏ. Cả gà và thỏ có 44 chân. Hỏi người ấy mua bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ ?

Một người mua 16 con vừa gà vừa và thỏ. Cả gà và thỏ có 44 chân. Hỏi người ấy mua bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ ?

Gọi số con gà người ấy mua là x (con)

(Điều kiện: x nguyên dương). Khi đó:

Số con thỏ người ấy mua là 16 – x (con)

Số chân của con gà là 2x (chân)

Quảng cáo

Số chân của con thỏ là 4(16 – x) (chân)

Theo đầu bài, ta có phương trình:

\(\eqalign{  & 2x + 4(16 – x) = 44  \cr  &  \Leftrightarrow 2x + 64 – 4x = 44  \cr  &  \Leftrightarrow  – 2x =  – 20 \cr} \)

\( \;\;\Leftrightarrow x = 10\) (chọn, vì thỏa mãn điều kiện của ẩn)

Vậy người ấy mua 10 con gà, 6 con thỏChia sẻ