Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạn trang 20 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Thử tài bạn trang 20 Dạy & học Toán 8 tập 2: Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau...

Chia sẻ
5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu – Thử tài bạn trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau :

Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau :

a) \(\dfrac{{2x – 1}}{{x + 1}} = \dfrac{{x + 4}}{{x – 1}}\) ;

b) \(\dfrac{5}{x} = \dfrac{{2x – 1}}{{x – 2}} – x\) .

Quảng cáo

a) ĐKXĐ: \(x \ne  – 1,x \ne 1\)

b) ĐKXĐ: \(x \ne 0,x \ne 2\)Chia sẻ