Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạn trang 40 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Thử tài bạn trang 40 Dạy & học Toán 8 tập 2: Không tính giá trị của biểu thức, hãy so sánh:...

Chia sẻ
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Thử tài bạn trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Không tính giá trị của biểu thức, hãy so sánh:

Không tính giá trị của biểu thức, hãy so sánh:

\((-41735).(-17)\) với \((-41735).(-14)\)

Quảng cáo

Ta có \(-17 < -14\) và \( – 41735 < 0 \) \(\Rightarrow ( – 41735).( – 17) > ( – 41735).( – 14)\)Chia sẻ