Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 4 trang 39 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Hoạt động 4 trang 39 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy điền vào ô trống các dấu...

Chia sẻ
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Hoạt động 4 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy điền vào ô trống các dấu

Hãy điền vào ô trống các dấu \( < \,\,\,\, > \,\,\,\, \le \,\,\,\, \ge \) cho thích hợp:

\(\eqalign{  & a)\,\,3 >  – 1  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,3\left( { – 2\,} \right)\,…\, – 1.\left( { – 2} \right)  \cr  & b)\,\,2 < 3  \cr  & \,\,\,\,\,\,2.\left( { – 3} \right)\,\,…3.\left( { – 3} \right) \cr} \)

Quảng cáo

\(\eqalign{  & a)\,\,3 >  – 1  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,3\left( { – 2\,} \right)\, < \, – 1.\left( { – 2} \right)  \cr  & b)\,\,2 < 3  \cr  & \,\,\,\,\,\,2.\left( { – 3} \right)\,\, > 3.\left( { – 3} \right) \cr} \)Chia sẻ