Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 3 trang 38 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Hoạt động 3 trang 38 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy điền vào ô trống các dấu...

Chia sẻ
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Hoạt động 3 trang 38 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy điền vào ô trống các dấu

Đề bài

Hãy điền vào ô trống các dấu \( < \,\,,\,\, > \,\,,\,\, \le \,\,,\,\, \ge \) cho thích hợp:

\(\eqalign{  & a)\,\, – 1 < 2  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\left( { – 1} \right).2\,\,….\,2.2  \cr  & b)\,\,3 >  – 1  \cr  & \,\,\,\,\,\,3.4\,\,….\,\left( { – 1} \right).4 \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\, – 1 < 2  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\left( { – 1} \right).2\,\, < 2.2  \cr  & b)\,\,3 >  – 1  \cr  & \,\,\,\,\,\,3.4\,\, > \,\left( { – 1} \right).4 \cr} \)