Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 2.133 trang 92 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Tính...

Câu 2.133 trang 92 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Tính đạo hàm của các hàm số sau trên tập xác định của...

Tính đạo hàm của các hàm số sau trên tập xác định của nó:. Câu 2.133 trang 92 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit

Tính đạo hàm của các hàm số sau trên tập xác định của nó:

a) \(y = {e^{3x + 1}}\cos 2x\)            b) \(y = \ln \sqrt {{x^3} – 1} \)

c) \(y = {\log _2}\left( {{x^2} + {e^x}} \right)\)        d) \(y = {5^{{\rm{cos}}x{\rm{ + }}\sin x}}\)

Quảng cáo

Giải

a) \(y’ = 3{e^{3x + 1}}\cos 2x – 2{e^{3x + 1}}\sin 2x\)           

b) \(y’ = {{3{x^2}} \over {2({x^3} – 1)}}\)

c) \(y’ = {{2x + {e^x}} \over {({x^2} + {e^x})\ln 2}}\)                      

d) \(y’ = {5^{{\rm{cos}}x{\rm{ + }}\sin x}}.( – \sin x + \cos x)ln5\)

Quảng cáo