Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 2.134 trang 92 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Cho...

Câu 2.134 trang 92 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Cho 3 số dương a, b, c đôi một khác nhau và khác 1. Chứng minh...

Cho 3 số dương a, b, c đôi một khác nhau và khác 1. Chứng minh rằng. Câu 2.134 trang 92 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit

Cho 3 số dương a, b, c đôi một khác nhau và khác 1. Chứng minh rằng

a) \(\log _a^2{b \over c} = \log _a^2{c \over b}\)                 b) \({\log _a}b{\log _b}c{\log _c}a = 1\)  

c) Trong ba số  \(\log _{{a \over b}}^2{c \over b},\log _{{c \over b}}^2{a \over c},\log _{{c \over a}}^2{b \over a}\) luôn có ít nhất một số lớn hơn 1.       

Giải

Quảng cáo

a) Do \({\log _a}{b \over c} =  – {\log _a}{c \over b}\) nên \(\log _a^2{b \over c} = \log _a^2{c \over b}\)

b) \({\log _a}b{\log _b}c{\log _c}a = {\log _b}c{\log _c}{a^{{{\log }_a}b}} = {\log _b}c{\log _c}b = 1\)

c) Từ câu a) suy ra

\(\log _{{a \over b}}^2{c \over b} = \log _{{a \over b}}^2{b \over c};\log _{{b \over c}}^2{a \over c} = \log _{{b \over c}}^2{c \over a};\log _{{c \over a}}^2{b \over a} = \log _{{c \over a}}^2{a \over b}\)

Do đó \(\log _{{a \over b}}^2{c \over b}.\log _{{b \over c}}^2{a \over c}\log _{{c \over a}}^2{b \over a} = \log _{{a \over b}}^2{b \over c}\log _{{b \over c}}^2{c \over a}\log _{{c \over a}}^2{a \over b} = 1\)

Vì vậy suy ra điều cần chứng minh.

Quảng cáo