Trang chủ Bài học Ôn tập chương 2 – Hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit

Ôn tập chương 2 – Hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit

Câu 2.137 trang 93 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Giải các hệ phương trình sau:
a) \(\left\{ \matrix{{5^x}{.2^y} = 500 \hfill \cr {\log _{\sqrt 2 }}\left( {2x – y} \right) = 4 \hfill \cr}  \right.\)                                          
Câu 2.135 trang 93 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Giải các phương trình sau:
a) \({9.243^{{{x + 5} \over {x – 7}}}} = {2187^{{{x + 17} \over {x – 3}}}}\)
Câu 2.134 trang 92 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Cho 3 số dương a, b, c đôi một khác nhau và khác...
Cho 3 số dương a, b, c đôi một khác nhau và khác 1. Chứng minh rằng
Câu 2.132 trang 92 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Cho a > 3b > 0
Cho a > 3b > 0 và \({a^2} + 9{b^2} = 10ab\). Chứng minh rằng

Quảng cáo
Câu 2.130 trang 92 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào
a) \({\log _2}5 > 0\)                              b) \({\log _{0,2}}0,8 < 0\)
Từ câu 2.126 đến câu 2.129 trang 91 đến trang 92 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Trong mỗi bài tập dưới...
a) Nếu \({a^{{3 \over 4}}} > {a^{{4 \over 5}}}\) và \({\log _b}{1 \over 2} < {\log _b}{2 \over 3}\) thì
Bài 97 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao, Giải các bát phương trình sau:
\(\eqalign{ & a)\,{{1 – {{\log }_4}x} \over {1 + {{\log }_2}x}} < {1 \over 2}\,; \cr & c)\,{\log _{{1 \over 5}}}\left( {{x^2} – 6x + 18} \right
Bài 96 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao, Giải các hệ phương trình:
\(a)\,\left\{ \matrix{ {\log _2}\left( {x – y} \right) = 5 – {\log _2}\left( {x + y} \right) \hfill \cr {{\log x – \log 4} \over {\log y – \lo

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...