Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 2.16 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao:...

Câu 2.16 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Không dùng máy tính và bảng số, hãy tính...

Không dùng máy tính và bảng số, hãy tính. Câu 2.16 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Không dùng máy tính và bảng số, hãy tính

                 \(\root 3 \of {6 + \sqrt {{{847} \over {27}}} }  + \root 3 \of {6 – \sqrt {{{847} \over {27}}} } \)

Giải

Quảng cáo

Đặt \(x = \root 3 \of {6 + \sqrt {{{847} \over {27}}} }  + \root 3 \of {6 – \sqrt {{{847} \over {27}}} } \) . Khi đó

\({x^3} = 12 + 3\root 3 \of {36 – {{847} \over {27}}} x \Leftrightarrow {x^3} = 12 + 3.{5 \over 3}x \)

\(\Leftrightarrow {x^3} – 5x – 12 = 0\)

\(\Leftrightarrow\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} + 3x + 4} \right) = 0\)                (1)

Ta có \({{x^2} + 3x + 4}>0\;\forall x\in \mathbb R\) .

Vậy phương trình (1) có nghiệm duy nhất x = 3

Quảng cáo