Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 2.51 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao:...

Câu 2.51 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Đơn giản biểu thức sau rồi tính giá trị khi...

Đơn giản biểu thức sau rồi tính giá trị khi . Câu 2.51 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 3 4. Lôgarit lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên

Đơn giản biểu thức sau rồi tính giá trị khi \(x =  – 2.\)

Quảng cáo

                     \({\log _4}{{{x^2}} \over 4} – 2{\log _4}(4{x^4}).\)

Giải

\(\eqalign{ & A = {\log _4}{{{x^2}} \over 4} – 2{\log _4}(4{x^4}) \cr&= 2lo{g_4}\left| x \right| – 1 – 2\left( {1 + 4{{\log }_4}\left| x \right|} \right)  \cr&      =  – 3 – 6{\log _4}\left| x \right|=  – 3 – 3{\log _2}\left| x \right| \cr} \)

Khi \(x =  – 2\) thì \(A =  – 3 – 3{\log _2}2 =  – 6\)

Quảng cáo