Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 2.63 trang 77 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Biết

Câu 2.63 trang 77 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Biết...

Biết. Câu 2.63 trang 77 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 3 4. Lôgarit lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên

Biết \(\log 3 = p,\log 5 = q\) . Hãy chứng minh

Quảng cáo

                                    \({\log _{15}}30 = {{1 + p} \over {p + q}}.\)

Giải

\({\log _{15}}30 = 1 + {\log _{15}}2 = 1 + {{\log 2} \over {\log 3 + \log 5}}\)

           \(\eqalign{&  = {{\log 3 + \log 5 + \log 2} \over {\log 3 + \log 5}}  \cr&  = {{\log 3 + \log 10} \over {\log 3 + \log 5}} = {{1 + p} \over {p + q}} \cr} \)

Quảng cáo