Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 4.26 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao:...

Câu 4.26 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số...

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn từng điều kiện sau:. Câu 4.26 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 3. Dạng lượng giác của số phức. Ứng dụng

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn từng điều kiện sau:

a) Một acgumen của \(z – \left( {1 + 2i} \right)\) bằng \({\pi  \over 6}\)  

Quảng cáo

b) Một acgumen của \(z + i\) bằng một acgumen của \(z – 1\)

Giải

a) Tia có gốc A (là điểm biểu diễn số \(1 + 2i\)) với vectơ chỉ hướng \(\overrightarrow u \) biểu diễn số \(\sqrt 3  + i\) (tức là \(\overrightarrow u \) có một acgumen là \({\pi  \over 6}\)) (không kể điểm A) (h.4.8)

b) Các điểm B, J theo thứ tự biểu diễn số 1, -i thì tập hợp cần tìm là các điểm thuộc đường thẳng BJ nằm ngoài đoạn BJ (h.4.9)

                            

Quảng cáo