Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Từ câu 4.38 đến câu 4.42 trang 183 đến trang 184 SBT...

Từ câu 4.38 đến câu 4.42 trang 183 đến trang 184 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Hãy chọn một phương án trong bốn...

Hãy chọn một phương án trong bốn phương án đã cho để được khẳng định đúng.. Từ câu 4.38 đến câu 4.42 trang 183 đến trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Ôn tập chương IV – Số phức

Câu 4.38 trang 183 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Với mọi số ảo z, số \({z^2} + {\left| z \right|^2}\)

(A) Số thực dương                               (B) Số thực âm

(C) Số 0                                              (D) Số ảo khác 0

Giải

Chọn C

Câu 4.39 trang 183 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Nếu \(\left| z \right| = 1\) thì \({{{z^2} – 1} \over z}\)

(A) Lấy mọi giá trị phức                (B) Là số ảo

(C) Bằng  0                                (D) Lấy mọi giá trị thực

Giải

 Chọn B

Câu 4.40 trang 183 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tập hợp các nghiệm phức của phương trình \({z^2} + {\left| z \right|^2} = 0\) là:

Quảng cáo

(A) Tập hợp mọi số ảo                   (B) \(\left\{ { \pm i;0} \right\}\)

(C) \(\left\{ { – i;0} \right\}\)                                   (D) \(\left\{ 0 \right\}\)

Giải

Chọn A

Câu 4.41 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Nếu một acgumen của số phức \(z \ne 0\)\(\varphi \) thì số phức \(\left( { – {z \over {{{\bar z}^2}}}} \right)\) có một acgumen là:

(A) \( – \varphi \)                                             (B) \( – \varphi  + \pi \)

(C) \(3\varphi  + \pi \)                                     (D) \(\varphi  + \pi \)

Giải

Chọn C

Câu 4.42 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Nếu một acgumen của số phức \(z \ne 0\)\(\varphi \) thì số phức \(i{z^2}\) có một acgumen là:

(A) \( – 2\varphi \)                                     (B) \(2\varphi  + {\pi  \over 2}\)

(C) \(\varphi  + \pi \)                                  (D) \( – 2\varphi  + {\pi  \over 2}\)

Giải

Chọn B

Quảng cáo