Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 108 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 1 trang 108 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 1 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau :

Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau :

\(\eqalign{  & a)\;A =\{a\in Z|0<a<4\}\cr&b\; B = \left\{ {b \in {\rm Z}\left| { – 9 < b <  – 5} \right.} \right\}  \cr  & c)\;C = \left\{ {c \in {\rm Z}\left| { – 3 < c < 3} \right.} \right\}  \cr  & d)\;D = \left\{ {d \in {\rm Z}\left| { – 2 < d < 1} \right.} \right\}. \cr} \)

a) \(A = \{1; 2; 3\}\)                                  

Quảng cáo

b) \(B = \{-8; -7; -6\}\)

c) \(C = \{-2; -1; 0; 1; 2\}\)                        

d) \(D = \{-1; 0\}\)Chia sẻ