Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 105 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Thử tài bạn trang 105 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, – Tìm số nguyên x, cho biết...

Chia sẻ
3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Thử tài bạn trang 105 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập – Tìm số nguyên x, cho biết

– Tìm số nguyên x, cho biết \(\left| x \right| = 5\)

– Tìm số nguyên y, cho biết \(\left| y \right| < 1\).

Quảng cáo

\(\left| x \right| = 5\)

\( \Rightarrow  x = 5\) hoặc \(x = -5\)

\(y  \in  Z\) nên \(|y | \in  N\). Mà \(|y| < 1\). Do đó \(|y| = 0  \Rightarrow y = 0\).Chia sẻ