Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 10 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 10 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm số nguyên x, cho biết...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 10 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm số nguyên x, cho biết :

Đề bài

Tìm số nguyên x, cho biết :

\(\eqalign{  & a)\left| x \right| = 5  \cr  & b)\left| {x + 2} \right| = 3  \cr  & c) – 4 < \left| {x + 3} \right| < 2. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(a)\left| x \right| = 5\) thì \(x = 5\) hoặc \(x = -5\).

\(b)\left| {x + 2} \right| = 3\)

\(x + 2 = 3\)   hoặc   \(x + 2 = -3\)

\(x = 3 – 2\)               \( x = -3 – 2\)

Quảng cáo

\( x = 1\)                      \(x = -5\)

\(c) – 4 < \left| {x + 3} \right| < 2\) .

Vì \(a \in Z \Rightarrow \left| a \right| \in N.\) Nên \(\left| {x + 3} \right| \in N\)

Mà \(\left| {x + 3} \right| < 2.\)

Do đó: \(\left| {x + 3} \right| = 0\) hoặc \(\left| {x + 3} \right| = 1\)

\(\Rightarrow x + 3 = 0\) hoặc \(x + 3 = 1\) hoặc \(x + 3 = -1\)

Vậy \(x = -3\) hoặc \(x = -2\) hoặc \(x = -4\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...