Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 6 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính :

Đề bài

Tính :

\(\eqalign{  & a)\left( { – 37} \right) + \left( { – 112} \right)  \cr  & b) – 42 + 52  \cr  & c)13 – 31  \cr & d)14 – 24 – 12  \cr  & e)\left( { – 25} \right) + 30 – 15. \cr} \)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( { – 37} \right) + \left( { – 112} \right) =  – 149  \cr  & b) – 42 + 52 = 10  \cr  & c)13 – 31 =  – 18  \cr  & d)14 – 24 – 12 =  – 10 – 12 =  – 22  \cr  & e)\left( { – 25} \right) + 30 – 15 = 5 – 15 =  – 10 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...