Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 10 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 10 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi trong các túi đều bằng...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 10 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi trong các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó và mấy túi ? (Kể cả trường hợp xếp vào một túi).

Đề bài

Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi trong các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó và mấy túi ? (Kể cả trường hợp xếp vào một túi).

Lời giải chi tiết

Số túi là ước của 28 mà \(28 = {2^2}.7\)

\(Ư(28) = \{1; 2; 4; 7; 14; 28\}\)

Vậy có thể xếp 28 viên bi vào 1 túi, 2 túi, 4 túi, 7 túi, 14 túi, 28 túi