Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 3 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 3 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1,Thay chữ số nào vào dấu *...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 3 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập a) Thay chữ số nào vào dấu *

a) Thay chữ số nào vào dấu * để được \(\overline {4*} ;\overline {7*} \) là số nguyên tố ?

b) Thay chữ số nào vào dấu * để được \(\overline {3*} ;\overline {8*} \) là hợp số ?

a) Trong bảng số nguyên tố có: 41; 43; 47 là các số nguyên tố

Vậy \(\overline {4*} \) là số nguyên tố nên \(* \in {\rm{\{ }}1;3;7\} \)

Trông bảng số nguyên tố có: 71; 73; 79 là các số nguyên tố

Quảng cáo

Vậy \(\overline {7*} \) là số nguyên tố nên \(* \in {\rm{\{ }}1;3;9\} \)

b) Trong bảng số nguyên tố có: 31; 37 là các số nguyên tố

Vậy \(\overline {3*} \) là hợp số nên \(* \in {\rm{\{ }}0;2;3;4;5;6;8;9\} \)

Trong bảng số nguyên tố có 83; 89 là các số nguyên tố

Vậy \(\overline {8*} \) là hợp số nên \(* \in {\rm{\{ }}0;1;2;4;5;6;7;8\} \)Chia sẻ