Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 2 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ?...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 2 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ?

Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ?

a) 3 . 4 . 5 + 6 . 11

b) 7 . 9 . 11 . 13 – 2 . 3 . 7

c) 3 . 5 . 7 + 11 . 13 . 17

d) 16354 + 6754.

a) Ta có (3.4.5) ⁝ 3 và (6.11) ⁝ 3 \(\Rightarrow\) (3.4.5 + 6.11) ⁝ 3

Quảng cáo

Mà 3.4.5 + 6.11 > 3. Nên 3.4.5 + 6.11 là hợp số

b) Ta có (7.9.11.13) ⁝ 7 và (2.3.7) ⁝ 7 \(\Rightarrow\) (7.9.11.13 – 2.3.7) ⁝ 7

Mà 7.9.11.13 – 2.3.7 > 7. Nên 7.9.11.13 – 2.3.7 là hợp số

c) Ta có 3.5.7 và 11.13.17 là các số lẻ nên tổng là số chẵn

Tổng chia hết cho 2 và lớn hơn 2 nên là hợp số

d) Hai số 16354, 6754 là hai số chẵn. Do đó tổng 16354 + 6754 chia hết cho 2

Mà 16354 + 6754 > 2. Nên 16354 + 6754 là hợp sốChia sẻ