Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 5 trang 80 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 5 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?

a) 225                                         b) 1800

c) 1050                                       d) 3060.

Quảng cáo

a) \(225 = {3^2}{.5^2}\) ; 225 chia hết cho các số nguyên tố 3 và 5

b) \(1800 = {2^3}{.3^2}{.5^2}\) ; 1800 chia hết cho các số nguyên tố 2; 3 và 5

c) \(1050 = {2.3.5^2}.7\); 1050 chia hết cho các số nguyên tố 2; 3; 5 và 7

d) \(3060 = {2^2}{.3^2}.5.17\); 3060 chia hết cho các số nguyên tố 2; 3; 5 và 17Chia sẻ