Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 91 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập...

Bài 8 trang 91 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, An và Hoàng cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật 1...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 8 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập An và Hoàng cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật 1 lần, Hoàng cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật chung một ngày ?

An và Hoàng cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật 1 lần, Hoàng cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật chung một ngày ?

Số ngày cần tìm là BCNN(10, 12)

Quảng cáo

Ta có 10 = 2.5; 12 = 22.3

\( \Rightarrow \) BCNN(10, 12) = 22.3.5 = 60

Vậy sau ít nhất 60 ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật chung một ngàyChia sẻ