Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9* trang 91 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 9* trang 91 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Tìm số tự nhiên a biết rằng 452 khi chia cho a dư 32, còn 321 chia cho a dư 21....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 9* trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm số tự nhiên a biết rằng 452 khi chia cho a dư 32, còn 321 chia cho a dư 21.

Tìm số tự nhiên a biết rằng 452 khi chia cho a dư 32, còn 321 chia cho a dư 21.

Ta có 452 chia cho a dư 32 \(\Rightarrow  452 – 32 = 420\) chia hết cho a và \(a > 32\)

Mặt khác ta có 321 chia cho a dư 21 \(\Rightarrow  321 – 21 = 300\) chia hết cho a và \(a > 21\)

Do vậy \(a \in \) ƯC(420, 300) và a > 32

Quảng cáo

420 = 22.3.5.7; 300 = 22.3.52

ƯCLN(420, 300) = 22.3.5 = 60

\( \Rightarrow \) ƯC(420; 300) = Ư(60)

Ta có \(a\in\) Ư(60) và a > 32.

Vậy a = 60Chia sẻ