Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 103 (2) Tài liệu dạy – học toán...

Thử tài bạn trang 103 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Điền vào chỗ trống thích bằng những số thích hợp...

Chia sẻ
3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Thử tài bạn trang 103 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập 1. Điền vào chỗ trống thích bằng những số thích hợp :

1. Điền vào chỗ trống thích bằng những số thích hợp :

Số liền sau của

-8

 

Số liền sau của

0

 

Số liền trước của

1

 

Số liền trước của

0

 

Số liền sau của

5

 

2. Tìm số nguyên x, cho biết số liền sau của x là một số nguyên dương và số liền trước của x là một số nguyên âm.

1.

Quảng cáo

Số liền sau của

-8

-7

Số liền sau của

0

1

Số liền trước của

1

0

Số liền trước của

0

-1

Số liền sau của

5

6

2. x = 0

* Giải thích: Số liền sau của x là một số nguyên dương nên \(x \in \) N

Mặt khác số liền trước của x là số nguyên âm hoặc x = 0. Do vậy x = 0Chia sẻ