Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 3 trang 103 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 3 trang 103 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Người ta có kết luận gì về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau?...

Hoạt động 3 trang 103 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 18: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Đặt hai bình cầu vào cùng một chậu nưóc nóng (hình H18.3b). Quan sát hiện tượng xảy ra với mực chất lỏng trong hai ống thủy tinh. Hãy giải thích?

Quảng cáo

Người ta có kết luận gì về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau?

Kết luận:

Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.