Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 4 trang 103 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 4 trang 103 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 18: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng...

Hoạt động 4 trang 103 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Giải thích: Khi đốt nóng bình, nưóc trong binh sẽ nở ra. Sự nở này bị chiếc nút cao su ở miệng bình cản trò.. Bài: Chủ đề 18: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Quan sát một thí nghiệm được mô tả như hình H18.4. Quan sát hiện tuọng xảy ra và giải thích vì sao.

Quảng cáo

Một bình thủy tinh đựng đầy nước, miệng bình được bịt lại bằng một nút cao su. Sau đó bình được đốt nóng. Hãy quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích vì sao.

Giải thích: Khi đốt nóng bình, nưóc trong binh sẽ nở ra. Sự nở này bị chiếc nút cao su ở miệng bình cản trò.

Khi này, nước sẽ tác dụng lên nút một lực khá lớn và đẩy nút bắn ra khỏi miệng bình.