Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy & học Toán lớp...

Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Hãy chỉ nghiệm của mỗi phương trình sau...

Chia sẻ
1. Mở đầu về phương trình – Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy chỉ nghiệm của mỗi phương trình sau :

Hãy chỉ nghiệm của mỗi phương trình sau :

a) \(x + 2 = 3\)

b) \({x^2} = 64\)

c) \({x^2} =  – 2\)

d) \(2\left( {x – 2} \right) = 2x – 4\)

Quảng cáo

a) Phương trình a) có một nghiệm là 1

b) Phương trình b) có một nghiệm là 8 và -8

c) Phương trình c) không có nghiệm

d) Phương trình d) có vô số nghiệm.Chia sẻ