Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Thử tài bạn trang 12 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Thử tài bạn trang 12 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy điền vào chỗ trống...

Chia sẻ
1. Mở đầu về phương trình – Thử tài bạn trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống :

Hãy điền vào chỗ trống :

a) Phương trình \({x^2} = 25\) có tập nghiệm là S = …

b) Phương trình \({x^2} =  – 2\) có tập nghiệm là S = …

c) Phương trình \(x – 2 = x – 2\) có tập nghiệm là S = …

Quảng cáo

a) Phương trình \({x^2} – 25\) có tập nghiệm là \(S = \left\{ {5; – 5} \right\}\)

b) Phương trình \({x^2} =  – 2\) có tập nghiệm là \(S = \emptyset \)

c) Phương trình \(x – 2 = x – 2\) có tập nghiệm \(S =\mathbb R\)Chia sẻ